Spotkanie informacyjne 1 rok etnolingwistyka studia magisterskie zaoczne 

14.10.22 o godz. 20.00 w aplikacji  Microsoft Teams odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów 1 roku etnolingwistyki zaocznej studia II stopnia

 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMANyrHfZf0jaf-1fFPEKF_ODtzMiaugY4__DNIdDdAY1%40thread.tacv2/1665392988241?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2226fe9688-9612-4bab-835f-331a76592b1f%22%7d

Jak uczestniczyć w zajęciach w MS Teams?